ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (การสรุปเนื้อหาและความสำคัญของป่าไม้เข้มแข็ง)
ภูมิหลังของปัญหา : ป่าไม้ในปัจจุบันลดน้อยลงเพราะเกิดจากการดำรงชีวิตภายในชุมชนหรือท้องถิ่น ที่มีความต้องการในการเพาะปลูก จึงทำให้เกิดการบุกรุกผืนป่าโดยการเผ่าป่าเพื่อให้ได้ซึ่งแหล่งพื้นที่ทำกิน ภายในชุมชน ก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวภาพและปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่อาศัยในบริเวณป่าที่ถูกทำลาย ปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในการฟื้นฟูผืนป่า เพื่อให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาะการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้