ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามรถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ป่าได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6

16-20 .. 2557
โจทย์ : การเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า
Key Question :
- อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด ?
- เริ่มต้นจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?

เครื่องมือคิด
Brainstorm:
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดไฟป่าและการป้องกัน
wall Tinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง
- อินเตอร์เน็ต


ชง :
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้สังเกตภายในชุมชนของตนเอง
VDO
สาเหตุการเกิดไฟปา
การป้องกันไฟป่า 1/2
การป้องกันไฟป่า 2/2
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :

- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานในรูปแบบต่างๆ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์ชิ้นงาน/ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นำเสนอในรูปแบบต่างๆ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  

ความรู้
- เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
- บุคคลในชุมชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทักษะ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คุณลักษณะ
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมี
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไข
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง


บันทึกการสอน
ในสัปดาห์นี้ นักเรียนชั้นป.3 เรียนรู้ ไฟป่าเกิดจากอะไร ในวันแรกของสัปดาห์ ครูผู้สอนได้นำคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดไฟป่า หลังจากจากนั้นครูจึงให้นักเรียนจับคู่เพื่อร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นมาหรือสาเหตุของการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งให้แต่ละคู่สรุปออกเป็นชิ้นงานเพื่อนำมาอธิบายให้แก่เพื่อนๆกลุ่มอื่นต่อไป จากที่สังเกตก็พบได้ว่านักเรียนทุกคน เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของด้านการใช้ความคิดมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นลำดับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น