ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดของป่าไม้ในรูปแบบต่างๆได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
3
12-16 .. 2557
โจทย์ : การกำเนิดของป่าไม้

Key Question :
- ป่าไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ทำไมทุกคนจึงต้องพึ่งอาศัยป่าไม้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorm:
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดของป่าไม้
Flow Chart : การกำเนิดของป่าไม้
wall Tinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ในรูปแบบ Flow Chart
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง
- อินเตอร์เน็ต

ชง :
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่อง ป่าไม้ในชุมชน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ป่าไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง

ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานในรูปแบบต่างๆ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์ชิ้นงาน/ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นำเสนอในรูปแบบต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- เข้าใจการกำเนิดของป่าไม้
- เข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อชุมชนในท้องถิ่น

ทักษะ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

คุณลักษณะ
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรคและแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น