ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามรถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชน ในรูปแบบต่างๆได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
8
12-16 .. 2557
โจทย์ : แหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชน
Key Question :
- เราจะเห็นได้ที่ไหนของชุมชน?
- เพราะอะไรเราจึงต้องพัฒนา?
เครื่องมือคิด
Brainstorm:
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์/อนุรักษ์
wall Tinking : โมเดลระบบต่างๆ ของการทำงานแต่ละฝ่าย
Mind mapping : สรุปความเข้าใจจากการดูคลิปวิดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในโมเดลรูปแบบ ต่างๆของการทำงานแต่ละฝ่าย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง
- อินเตอร์เน็ต


ชง :
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เชิญวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ในชุมชน
- ครูให้นักเรียนดูคลิป การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มวิเคราะห์ภาพที่เห็น โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นักเรียนคิดว่าสาเหตุมาจากอะไร?”
- ดูคลิปวีดีโอ คดีบุกรุกป่าสงวน”
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวีดีโอ

ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานในรูปแบบต่างๆ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์ชิ้นงาน/ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นำเสนอในรูปแบบต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- เข้าใจถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในชุมชน

ทักษะ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

คุณลักษณะ
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมี
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงแหล่เรียนรู้ทีมีภายในชุมชน
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไข
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรคและแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น