ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามรถอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4
2-6  .. 2557
โจทย์ : สมุนไพรพื้นบ้าน
Key Question :
- อะไรที่สามารถทำให้เราหายจากอาการเจ็บปวดได้ นอกจากยาสามัญประจำบ้าน ?
- สมุนไพรอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ?

เครื่องมือคิด
Brainstorm:
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นเรา
wall Tinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง
- อินเตอร์เน็ต
ชง :
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้สังเกตภายในชุมชนของตนเอง

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานในรูปแบบต่างๆ

- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์ชิ้นงาน/ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- นำเสนอในรูปแบบต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์   

ความรู้
- เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
- บุคคลในชุมชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทักษะ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คุณลักษณะ
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมี
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไข
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น