ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน “ ป่าไม้เข้มแข็ง” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
10
12-16 .. 2557
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
Key Question :
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Topic “ ป่าไม้เข้มแข็ง” ให้ผู้อื่น เข้าใจได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorm:
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับTopic “ ป่าไม้เข้มแข็ง” ให้ผู้อื่น เข้าใจได้
wall Tinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง
- อินเตอร์เน็ต


ชง :
- ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเพื่อออกแบบการแสดงสรุปองค์ความรู้
- สะท้อนความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวน
เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน (Brainstorm, Show and Share)
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเตรียมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นรับทราบ

ใช้ :
- นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Topic “ ป่าไม้เข้มแข็ง”
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์นี้เป็น Mind mappingชิ้นงาน/ภาระงาน
- การตอบคำถาม
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน “ป่าไม้เข้มแข็ง” มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่าแสดงให้เห็นความเชื่อมโย
สู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

คุณลักษณะ
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมี
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงแหล่เรียนรู้ทีมีภายในชุมชน
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไข
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรคและแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น