ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2
12-16 .. 2557
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้

Key Question :
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้โครงงานใน Quarter ที่ 1 อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : การทำปฏิทินการเรียนรู้
Quarter ที่ 1
Mind mapping : ก่อนการเรียนรู้
wall Tinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง

ชง :
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม


เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่นักเรียนชมคลิปนักเรียนรู้สึกอย่างไร โดยผ่านใช้เครื่องมือ (Round Rubin)
- นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Think Pair Shere)

ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานโดยการวาดภาพเพื่อสื่ออารมณ์
- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ป้ายโฆษณาเชิญชวนอนุรักษ์ป่า
- Mind mapping
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากรู้

ความรู้
- เข้าใจลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตในป่า

ทักษะ
- การสังเกต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มีการวางแผนเป็นขั้นตอน

คุณลักษณะ
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้
- ความคิดเห็นที่สร้างสรรคและแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบันทึกหลังการสอน
     ในรายสัปดาห์ที่ จะพบได้ว่านักเรียนมีการกระตือรือร้นมากขึ้นในการเรียนตามสิ่งที่ครูผู้สอนได้ให้ดูคลิปจากอาทิตย์ที่แล้ว ในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนในระดับชั้น ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับชื่อ หัวข้อที่นักรเรียนสนใจที่จะศึกษา เมื่อได้หัวข้อแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนถึงสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำปฏิทินในแต่ละสัปดาห์ ร่วมทั้งร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน เมื่อนักเรียนได้สิ่งที่ต้องการแล้วครูผู้สอนจึงดำเนินการสอนตามปฏิทินในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ตั้งไว้ตามขั้นตอน รวมถึงการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ระบบนิเวศ  ครูผู้สอนจะนำนักเรียนไปค้นคว้าเกี่วกับระบบนิเวศในรูปแบบต่างๆ จากนั้นก็พบปัญหาว่า หนังสือที่มีในห้องสมุดมีจำนวนน้อยจึงไม่สามารถศึกษาได้อย่างทั่วถึง จากนั้นครูผู้นำนักเรียนไปศึกษาจากอินเนตแทน โดยการเปิดวิดีโอ ในการกำเนิดของป่าไม้ และระบบนิเวศ จากที่สังเกตได้นั้น คือนักเรียนสามารถตอบสนอง จากการที่ครูตั้งคำถาม และเริ่มคิดถึงความเป็นจริงได้จากนั้นครูจึงให้นักเรียนสรุปออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบที่นักเรียนแต่ละคนถนัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น