ป่าไม้เข้มแข็ง

ปีการศึกษา 1/2557 เรื่อง ป่าไม้เข้มแข็ง
คำถามหลัก: ป่าสำคัญอย่างไร

เป้าหมาย:
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของป่าไม้โดยใช้ทักษะการคิดและเข้าใจ
- เข้าใจนำมาพัฒนาซึ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
- เข้าใจและสร้างเครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

week1


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน Problem Based Learning (PBL)
หน่วยการเรียนรู้ : ป่าไม้เข้มแข็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 1 ปีการศึกษา 2557
Understanding Goal: นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมกับการให้เหตุผล
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
1
5-9 .. 2557
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Question :
- เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดภาคเรียนมีอะไรบ้าง
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ในเรื่องนี้
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการดูคลิปนี้

Round Rubin :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจในคลิปนี้

Card and Chat :
- วาดภาพพร้อมทั้งบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้

Brainstorm :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับThink Pair Shere :
- รวมรวบความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้

wall Thinking :
- ครูกระตุ้นการคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
- รวบรวมชิ้นงานนักเรียนการตั้งชื่อโครงงาน


ชง :
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- สิ่งที่นักเรียนประทับใจ
- สิ่งที่นักเรียนอยากรู้
- นักเรียนดูคลิป
- นักเรียนเห็นอะไรขากคลิป
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากคลิปนี้
- นักเรียนอยากรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานว่าอะไรเพราะเหตุใด

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเทอมมีอะไรบ้าง และจากการชมคลิป " คนรักป่า"นักเรียนรู้สึกอย่างไร โดยผ่านใช้เครื่องมือ (Round Rubin)
- นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Think Pair Shere)
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนงานโดยการวาดภาพเพื่อสื่ออารมณ์
- นักเรียนสรุปความเข้าใจในรายสัปดาห์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ป้ายโฆษณาเชิญชวนอนุรักษ์ป่า
- Mind mapping
- ปฏิทินการเรียน
ความรู้
- เข้าใจลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตในป่า

ทักษะ
- การสังเกต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มีการวางแผนเป็นขั้นตอน

คุณลักษณะ
- เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้
- ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้

- ความคิดเห็นที่สร้างสรรคและแปลกใหม่
- มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบันทึกการเรียนการสอน
       ในสัปดาห์แรกของการเริ่มต้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอนได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด โดยครูผู้สอนจะให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์หลังที่โรงเรียนได้ปิดเทอม ประมาณ 2 เดือน ว่านักเรียนได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนต่างสรุปว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบเจอข่าวเกี่ยวกับ การลักลอบขโมยตัดไม้ในป่าของภาคเหนือ  ครูและนักเรียนจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง ไม่มากก็น้อย จึงได้หัวข้อเรื่องดังนี้ ป่าพันปีคลิป นักข่าวพลเมืองดิน5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น